Regulamin

Niniejsza strona zawiera Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w ramach którego realizowane są Zamówienia Produktów znajdujących się na naszej stronie internetowej pod adresem www.maybebaby.eu.

Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny. MaybeBaby.eu świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

1. Definicje i ogólne informacje

1.1 Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.maybebaby.eu.

MaybeBaby.eu - sprzedawca, sklep internetowy dostępny pod adresem www.maybebaby.eu prezentujący Produkty.

Klient - osoba fizyczna składająca Zamówienie na stronie MaybeBaby.eu.

Produkt - artykuły prezentowane na łamach sklepu MaybeBaby.eu, przeznaczone na sprzedaż.

Umowa - umowa kupna/sprzedaży pomiędzy Klientem a sprzedawcą - sklepem MaybeBaby.eu zawarta za pośrednictwem strony www.maybebaby.eu.

Zamówienie - Zamówienie złożone przez Klienta na łamach strony MaybeBaby.eu w celu zakupienia Produktu.

Rejestracja - należy jej dokonać w celu złożenia Zamówienia.

Konto użytkownika - utworzone poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji, w ramach którego Klient otrzymuje dostęp do panelu użytkownika i gromadzonych przez niego danych, w tym historii zamówień.

Dni robocze - dni tygodnia z wyłączeniem soboty i niedzieli, oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Potwierdzenie - potwierdzenie email, które MaybeBaby.eu wysyła do Klienta po złożeniu Zamówienia.

1.2 Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki MaybeBaby.eu oraz Klienta, w szczególności zasady składania Zamówień, dostawy Produktów, zawarcia Umowy, oraz odstąpienia od Umowy.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Zamówienie Produktów jednoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu.

1.3 MaybeBaby.eu jest sklepem internetowym należącym do firmy M5 Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Poziomkowej 28, 66-003 Droszków, Polska, NIP 9731034403, REGON 366006269. Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000650751.

1.4 MaybeBaby.eu oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowym MaybeBaby.eu są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.

1.5 Ceny Produktów prezentowanych w sklepie internetowym MaybeBaby.eu wyrażone są w złotych polskich, oraz zawierają podatek VAT.

1.6 Marki i nazwy producentów należą do ich właścicieli, i prezentowane są w sklepie MaybeBaby.eu jedynie w celu informacyjnym.

2. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy

2.1 Aby złożyć Zamówienie w sklepie MaybeBaby.eu należy dokonać jednorazowej Rejestracji, i utworzyć Konto użytkownika na stronie www.maybebaby.eu.

2.2 Klient oświadcza, że podane w trakcie składania Zamówienia dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich.

2.3 Do każdego Zamówienia dołączony jest dowód zakupu.

2.4 Zawarcie Umowy następuje w momencie Potwierdzenia przez MaybeBaby.eu złożonego przez Klienta Zamówienia.

3. Płatność

3.1 Za złożone Zamówienia Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

Płatność z góry:

  1. przelew na konto bankowe (Numer rachunku mank S.A. 84 1140 2004 0000 3702 7658 9061)
  2. płatność w systemie przy użyciu płatności elektronicznych (PayPal, przelew natychmiastowy)

Płatność przy odbiorze:

  1. płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności w systemie Blue Media S.A. to Visa, Visa Electron, MasterCard, Masterard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

3.2 Klient oświadcza, że dane przekazane MaybeBaby.eu w celu zakupienia Produktów są zgodne ze stanem faktycznym, klient jest uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, którą wykorzystuje z celu dokonania płatności za Zamówienie.

3.3 Przedpłata tytułem Produktów na specjalne Zamówienie Klienta

W przypadku Zamówienia Produktów oznaczonych statusem "dostępne na zamówienie" Klienta, przed realizacją Zamówienia wymagana jest wpłata Zadatku w wysokości nie mniejszej niż połowa ceny prezentowanej w sklepie MaybeBaby.eu.

4. Dostawa

4.1 Klient wybiera formę dostawy oraz miejsce dostawy zamówionych Produktów, definiując je przy składaniu zamówienia. Dostępne formy wysyłki:

  1. Firma kurierska (DHL, DPD lub FeedEx) - 14,90 zł (+5,00 zł pobranie)

4.2 Koszt dostawy ponosi Klient, i zostanie o niego powiększona wartość Zamówienia.

4.3 Termin dostawy prezentowany jest przy każdym z produktów. Sklep MaybeBaby.eu stara się realizować Zamówienia w najszybszym możliwym terminie.

Niektóre produkty posiadają status "dostępne na zamówienie", co oznacza, że ich czas dostarczenia może się różnić od standardowego.

4.4. Termin dostawy prezentowany przy Produktach wyrażony jest w Dniach roboczych.

5. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (M5 Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poziomkowa 28, 66-003 Droszków, kontakt@maybebaby.eu, Telefon: +48 69 867 94 09) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi 250,00 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat M5 Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poziomkowa 28, 66-003 Droszków , kontakt@maybebaby.eu , Telefon: +48 69 867 94 09

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

6. Reklamacja i procedura reklamacyjna

6.1 Klient może składać MaybeBaby.eu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@maybebaby.eu, lub w formie pisemnej na adres MaybeBaby.eu.

6.2 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

6.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji MaybeBaby.eu zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4 MaybeBaby.eu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

6.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7. Ochrona danych osobowych

 

7.3 Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od MaybeBaby.eu informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda taka jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej wartości w formularzu rejestracji.

7.4 Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta.

7.5 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

8. Postanowienia końcowe

8.1 We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

8.2 Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016 rok.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl